Forhandler af bluetooth armb�nd, vandt�t tastatur, batterifri mus

Nedenst�ende vilk�r og betingelser g�lder for alle leverancer fra Computer Mester, hvor der ikke er indg�et andre skriftlige aftaler mellem kunden og Computer Mester.


Betalingsm�der ved k�b gennem webshoppen

Hos Computer Mester kan du betale online med Dankort, MasterCard, Visa Elektron, Maestro og JCBHos Computer Mester tilbyder vi vore kunder at betale 
via bankoverf�rselHos Computer Mester tilbyder vi 
offentlige virksomheder betaling via ean nr.

Dankort
MasterCard
Visa Elektron
Maestro
JCB
Bank overf�rsel
E-faktura (Kun offentlige danske virksomheder med gyldigt EAN nr.)

Levering

Vi leverer til alle lande b�de indenfor og udenfor EU.

Computer Mester leverer vandt�tte tastaturer og andet computer udstyr til hele verden!

Moms

Danmark: 25% moms opkr�ves af b�de virksomheder og privatpersoner.
EU, virksomheder: Moms opkr�ves ikke s�fremt virksomhedens moms nummer bliver oplyst, og leveringsadresse er udenfor Danmark.
EU, privatpersoner: 25% moms opkr�ves.
Udenfor EU: Moms opkr�ves hverken af virksomheder eller privatpersoner.

Eksport dokumenter

F�r�erne: Ingen eksport dokumenter ved ordrer under DKR 3.000,00 (ca. € 400,00)
Gr�nland: Ingen eksport dokumenter ved ordrer under DKR 3.000,00 (ca. € 400,00)
Udenfor EU: Ingen eksport dokumenter ved ordrer under DKR 7.500,00 (ca. € 1.000,00)


Garanti

Medmindre andet er angivet, er alle varer p� Computer Mesters hjemmeside underlagt 24 m�neders reklamationsret. Bevisbyrden for fejl eller mangler ligger de f�rste 6 m�neder hos forhandleren, og de efterf�lgende 18 m�neder hos kunden.

Alle demo varer har 3 m�neders reklamationsret, med mindre andet er angivet.

S�fremt kunden �nsker at anmelde fejl eller mangler, skal dette ske skriftligt til Computer Mester senest 30 dage efter at fejlen eller manglen er opdaget. Kunden skal give Computer Mester en rimelig mulighed for at inspektere varen der er tale om. Computer Mester er ikke ansvarlig for yderligere skader eller skader som f�lge af fortsat brug efter at fejl eller mangler er opdaget, eller s�fremt kunden �ndrer eller reparerer varen uden tilladelse fra Computer Mester.

Computer Mesters ansvar ved en reklamationssag er begr�nset til reparation eller ombytning af en defekt eller mangelfuld vare, eller refundering af varens pris.

Skade p� en vare, for�rsaget af forkert brug, modifikationer eller groft misbrug af kunden, er ikke d�kket af reklamationsretten. Computer Mester kan ikke blive holdt ansvarlig for tab af data eller andre indirekte konsekvenser som f�lge af en defekt eller mangelfuld vare solgt af Computer Mester.

Computermesters anvar indenfor reklamationsfristen begr�nses til reparation, udskiftning af den varen eller tilbagebetaling af prisen for selvsamme.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation ang�ende fejl og mangler skal meddeles Computer Mester indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes afgive erkl�ring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forl�ngelse af afhj�lpningsprocessen grundet fejls�gning. Varer der ikke indg�r under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkr�vet et bel�b svarende til Computer Mesters udgifter til n�dvendig og forsvarlig emballering. Varer returneret p� efterkrav eller som sendes uden porto n�gtes modtaget af Computer Mester.

Returnerede varer uden fejl

Ved tilbagesendelse af en vare til Computer Mester, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr � kr. 275,- pr. time inkl. moms. Testgebyret beregnes p� baggrund af forbrugt tid i forbindelse med test og fejls�gning. Varer b�r returneres med en fakturakopi, hvor k�bstidspunktet for det reklamerede produkt fremg�r, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse p� produktet. Varer der ikke indg�r under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkr�vet et bel�b svarende til Computer Mesters udgifter til n�dvendig og forsvarlig emballage.

Forsvarlig returnering

Alle varer som returneres skal v�re forsvarligt indpakket. Skade som f�lge af mangelfuld emballering, kan medf�re at dine rettigheder bortfalder. S�fremt en vare k�bt hos Computer Mester, bliver modtaget indpakket i antistatisk materiale, skal i tilf�lde af returnering, ligeledes v�re indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medf�re bortfald af dine rettigheder.

Kompatibilitet

Computer Mester kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer mellem hardwarel�sdele ved k�b til selvmontering.


14 dages fortrydelsesret

Ved forbrugerk�b hvor bestilling af varer foretages via telefon eller internettet, har kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten l�ber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til kunden. Hvis k�bet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler Computer Mester varens pris. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen v�re afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er at varen tilbageleveres i v�sentlig samme stand, som ved modtagelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i v�sentlig samme stand, vurderer Computer Mester en pris ud fra en mulig salgsv�rdi. Med hensyn til software skal forseglingen v�re ubrudt. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medf�rer i de fleste tilf�lde en forringelse af salgsv�rdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af Computer Mester, vil blive krediteret et bel�b svarende til forringelsen af salgsv�rdien. I v�rste fald kan manglende original emballage, medf�re at k�bet ikke kan fortrydes. Ved k�b af en computer sammensat efter kundens �nske, oph�rer fortrydelsesretten fra og med det tidspunkt hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde. Omkostninger ved at returnere varen, p�hviler kunden. Computer Mester returnerer bel�bet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens � 12c. Ved afhentning er der ingen kontant returret, da man har lejlighed til, at unders�ge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Returnering af en vare

Du kan n�gte modtagelse af varen fra postv�snet. I denne sammenh�ng m� du g�re postv�snet opm�rksom p� at varen omg�ende skal returneres til Computer Mester.
Hvis du modtager varen fra postv�snet, og efterf�lgende, indenfor 14 dage fortryder k�bet, kan du returnere varen til Computer Mester. I dette tilf�lde bedes du vedl�gge en kopi af k�bsfakturaen, samt et notat med dit kontonummer.
Ved returnering af en vare, skal f�lgende adresse benyttes; Computer Mester, Nyv�nget 5, DK - 7400 Herning. Pakken skal m�rkes "14 dages fortrydelsesret" Bel�bet returneres til det oplyste kontonummer. Returnering som f�lge af fortrydelse sker for k�bers egen regning. Det anbefales, at varen returneres som pakkepost via Post Danmark, hvilket giver mulighed for at spore pakken hos Post Danmark. Dermed er enhver tvivl om hvorvidt varen er afleveret til Computer Mester fjernet. Ydermere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken s�fremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres p� efterkrav eller som sendes uden porto n�gtes modtaget Computer Mester.

Forsvarlig returnering

Alle varer som returneres skal v�re forsvarligt indpakket. Skade som f�lge af mangelfuld emballering, kan medf�re at dine rettigheder bortfalder. S�fremt en vare k�bt hos Computer Mester er indpakket i antistatisk materiale, skal varen i tilf�lde af returnering ligeledes v�re indpakket i antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medf�re bortfald af dine rettigheder.


K�bsaftale

Der er ikke indg�et en bindende k�beaftale med Computer Mester, f�r du har modtaget en ordrebekr�ftelse, Computer Mester opbevarer ikke ordrebekr�ftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Plombering

Hvis computerens plombering brydes, bortfalder reklamationsretten. Alle Computere k�bt hos Computer Mester er plomberede.

Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet n�vnes. Priserne er kun g�ldende indenfor Danmarks gr�nser, ekskl. F�r�erne og Gr�nland. Der tages forbehold for valuta�ndringer, force majeure, leveringssvigt, afgifts�ndringer, udsolgte varer og trykfejl. Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den g�ldende bestillingspris, og prisen �ndres ikke hverken ved prisfald eller stigning.

Levering

Enhver leveringstid opgivet af Computer Mester er blot et estimat. Computer Mester tager forbehold for udsolgte og udg�ede varer. Computer Mester kan ikke holdes ansvarlig for tab, direkte eller indirekte af en forsinkelse i leveringen af varerne. Ej heller vil en forsinkelse berettige k�ber til at opsige eller oph�ve kontrakten, medmindre forsinkelsen overstiger 60 dage.

Risiko

Risikoen for varer k�bt hos Computer Mester overg�r til k�ber p� leveringstidspunktet.

Ejendomsforbehold

Computer Mester forbeholder sig ejendomsretten til Varen, s� l�nge der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte Vare.
Indtil ejendomsretten er overg�et til Kunden, skal varen opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Varen skal opbevares separeret fra andre varer, s�ledes at det er muligt at identificere varerne som Computer Mesters eendom. Identifikations m�rkater, tryk og lignende m� ikke �del�gges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader p� varen, udover hvad s�dvanligt slid medf�rer, skal erstattes af Kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brandforsikret, tyveriforsikret og vandskadeforsikret til den fulde v�rdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Computer Mesters skriftlige samtykke at disponere over det solgte p� en m�de, der kan forringe Computer Mesters sikkerhed i Varen, herunder pants�tning, udlejning eller udl�n af varen.

K�beregler

Klik her for at l�se yderligere omkring reklamationsret, ombytningsret, garanti mm.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse k�bt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klagel�sning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klagel�sning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan ogs� anvendes ved indgivelse af en klage. Det er s�rlig relevant, hvis du er forbruger med bop�l i et andet EU-land. Klage indgives her � http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@computermester.dk.


Privatlivspolitik

Vi registrerer ikke personoplysninger om de bes�gendes f�rden p� computermester.dk, i forbindelse med ordreafgivelse beder vi dog om personlige oplysninger i det omfang det er n�dvendigt for at sikre korrekt levering af de bestilte varer, disse persondata bliver opbevaret i minimum 5 �r, som er kr�vet i bogf�ringsloven, disse data vil ikke blive brugt til markedsf�ring eller videregivet til tredje part. Alle kortbetalinger afvikles via en krypteret, sikker forbindelse for at sikre kortholderen mod misbrug, og computermester.dk har p� intet tidspunkt adgang til kortdata. Personer der tilmelder sig vores nyhedsbrev registreres med navn og email adresse, som kun benyttes i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev.


S�rlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der g�lder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med f�lgende modifikation; der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, der g�lder 1 �rs reklamationsret fra oprindelig fakturadato. ombytning eller reparation medf�rer ikke, at der l�ber en ny 1 �rs reklamationsperiode, Computer Mester forbeholder sig ejendomsretten til varer k�bt p� kredit, indtil den fulde k�besum er betalt, alle omkostninger i forbindelse med h�ndh�velse af ejendomsforbeholdet p�hviler k�beren, der p�l�ber rykkergebyr samt renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. p�begyndt m�ned. Hvis intet andet er aftalt g�lder vore almindelige betalingsbetingelser som er 8 dage netto.


Forbehold

Der tages forbehold for udsolgte og udg�ede varer, samt trykfejl p� hele Computer Mesters hjemmeside.